Заключение на генералния адвокат Lenz представено на12 ноември 1985 г. # Hauptzollamt Schweinfurt срещу Mainfrucht Obstverwertung GmbH. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Митническа стойност. # Дело 290/84. Mainfrucht Obstverwertung TITJUR