Απόφαση (ΕΕ) 2019/28 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης που συστάθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, όσον αφορά τη διετή παράταση των προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης ΕΕ–Ιορδανίας