Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1235 на Комисията от 26 юли 2016 година за разрешаване на една лаборатория в Република Корея да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове (нотифицирано под номер С(2016) 4665) (Текст от значение за ЕИП) C/2016/4665