Kokkuvõte komisjoni otsusest, 24. jaanuar 2018, Euroopa liidu toimimise lepingu artiklis 102 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 54 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.40220 – Qualcomm (ainuõiguse makse)) (teatavaks tehtud numbri C(2018) 240 all)