Решение (ЕС) 2020/1012 на Комисията от 24 февруари 2020 година относно Държавна помощ SA.48394 2018/C (ex 2017/N), която Румъния е привела в действие частично в полза на Националната уранодобивна комtahraпания (Compania Nationala a Uraniului — CNU) (нотифицирано под номер С(2020) 1069) (само текстът на румънски език е автентичен) (текст от значение за ЕИП)