Заключение на генералния адвокат Mayras представено на6 декември 1979 г.