ДОКЛАД относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III - Комисия (2019/2001(BUD)) Комисия по бюджети Докладчик: Моника Холмайер