Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9424 — NVIDIA/Mellanox) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 98/06