Υπόθεση F-122/06: Προσφυγή της 23ης Οκτωβρίου 2006 — Roodhuijzen κατά Επιτροπής