DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY USTANAWIAJĄCA PRZEPISY SZCZEGÓLNE W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 96/71/WE I DYREKTYWY 2014/67/UE DOTYCZĄCE DELEGOWANIA KIEROWCÓW W SEKTORZE TRANSPORTU DROGOWEGO ORAZ ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 2006/22/WE W ODNIESIENIU DO WYMOGÓW W ZAKRESIE EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW ORAZ ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 1024/2012