EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM FASTSÆTTELSE AF SÆRLIGE REGLER MED HENSYN TIL DIREKTIV 96/71/EF OG DIREKTIV 2014/67/EU OM UDSTATIONERING AF FØRERE I VEJTRANSPORTSEKTOREN OG OM ÆNDRING AF DIREKTIV 2006/22/EF, FOR SÅ VIDT ANGÅR HÅNDHÆVELSESKRAVENE, OG AF FORORDNING (EU) NR. 1024/2012