Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2019 týkajícím se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Věc AT.40432 – Zboží s licencovanými animovanými postavami) (oznámeno pod číslem C(2019) 5087 final) (Pouze anglické znění je závazné) (Text s významem pro EHP) 2019/C 386/08