Заключение на генералния адвокат Mayras представено на14 март 1978 г.