TITJUR Комисия/Франция Заключение на генералния адвокат представено на14 януари 1988 г. # Комисия на Европейските общности срещу Френска република. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Свободно движение на стоки. # Дело 216/84.