2012/213/ES: 2012 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl laikinos nuostatos, kuria leidžiama nukrypti nuo kilmės taisyklių, nustatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede, atsižvelgiant į ypatingą Svazilando padėtį, susijusią su persikais, kriaušėmis ir ananasais (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 2511)