Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9217 — Engie/EDPR/Repsol/Windplus) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)