Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2019—2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“(COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))