Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 13. marts 2014.#Marc Brogsitter mod Fabrication de Montres Normandes EURL og Karsten Fräßdorf.#Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Krefeld.#Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område – forordning (EF) nr. 44/2001 – specielle kompetenceregler – artikel 5, nr. 1) og 3) – erstatningssøgsmål – ansvar inden for eller uden for kontrakt.#Sag C-548/12. Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 13. marts 2014