Решение на Съда (седми състав) от 13 март 2014 г.#Marc Brogsitter срещу Fabrication de Montres Normandes EURL и Karsten Fräßdorf.#Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Krefeld.#Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Компетентност по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Специална компетентност — Член 5, точки 1 и 3 — Иск за гражданска отговорност — Договорна или деликтна природа.#Дело C‑548/12. Решение на Съда (седми състав) от 13 март 2014 г.