Директива на Съвета от 20 март 1970 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно местоположението и монтирането на задните табели с регистрационния номер на моторните превозни средства и техните ремаркета (70/222/ЕИО)