C/2016/4029 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1068 на Комисията от 1 юли 2016 година за одобряване на N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин (циромазин) като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18 (Текст от значение за ЕИП)