Регламент (ЕС) 2016/46 на Комисията от 18 януари 2016 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от оксадиксил и спинеторам във и върху определени продукти (Текст от значение за ЕИП)