Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 6/2016 на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)