2018 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl produkto specifikacijos reikšmingo pakeitimo paraiškos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje „Gönci kajszibarack“ (SGN)