Решение за изпълнение (ЕС) 2016/135 на Комисията от 29 януари 2016 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на флокумафен, бродифакум и варфарин за използване в биоциди за продуктов тип 14 (Текст от значение за ЕИП)