Υπόθεση T-413/20: Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2020 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale κατά ΕΣΕ