Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на20 февруари 1990 г.