Решение (ЕС) 2016/203 на Съвета от 12 февруари 2016 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП (статистика относно разходи за здравеопазване)