Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7916 — Macquarie/Ivanhoe/Logos Australia/Logos China) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)