Věc C-28/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. září 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg — Německo) — Eurogate Distribution GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Stadt ( „Celní kodex Společenství — Nařízení (EHS) č. 2913/92 — Článek 204 odst. 1 písm. a) — Režim uskladnění v celním skladu — Vznik celního dluhu z důvodu nesplnění povinnosti — Opožděný zápis informací týkajících se odebrání zboží z celního skladu do evidence zboží“ )