Дело C-28/11: Решение на Съда (трети състав) от 6 септември 2012 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Митнически кодекс на Общността — Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Член 204, параграф 1, буква а) — Режим на митническо складиране — Възникване на митническото задължение от неизпълнението на задължение — Късно вписване в материалната отчетност на данните относно вдигането на стоката от митническия склад)