Věc C-262/10: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. září 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Döhler Neuenkirchen GmbH v. Hauptzollamt Oldenburg ( „Celní kodex Společenství — Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 — Článek 204 odst. 1 písm. a) — Režim aktivního zušlechťovacího styku — Režim s podmíněným osvobozením od cla — Vznik celního dluhu — Nesplnění povinnosti předložit vyúčtování v předepsané lhůtě“ )