Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (2018)» (πρόσθετη γνωμοδότηση) [COM(2017) 770 final]