Дело T-279/11: Решение на Общия съд от 29 ноември 2016 г. — T & L Sugars и Sidul Açúcares/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Земеделиe — Захар — Извънредни мерки — Снабдяване на пазара на Съюза — Пазарна 2010/2011 година — Правна норма, чиято цел е да се предоставят права на частноправните субекти — Достатъчно съществено нарушение — Регламент (ЕО) № 1234/2007 — Принцип на недопускане на дискриминация — Пропорционалност — Оправдани правни очаквания — Задължение за полагане на грижа и принцип на добра администрация)