Решение на Съда от 7 февруари 1985 г. # Комисия на Европейските общности срещу Френска република. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Свободно движение на стоки - Отработени масла. # Дело 173/83. Комисия/Франция TITJUR