Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9652 — Marquard & Bahls / Starwood Capital / GCA) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 395/10