Заключение на генералния адвокат Mancini представено на3 декември 1985 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Нидерландия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка. # Дело 72/85. TITJUR Комисия/Нидерландия