Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8329 — Manabol Bitumen / H&R Refining / JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )