Заключение на генералния адвокат Van Gerven представено на23 март 1994 г.