LAF/Комисия Решение на Съда (пети състав) от 22 септември 1988 г. # Società Laminazione a Freddo pA (LAF) срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 69/87. TITJUR