IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o sveukupnom funkcioniranju službenih kontrola provedenih u državama članicama u razdoblju 2017.–2018. kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja