Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2426/91 z dnia 29 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG-5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji oraz rozporządzenie (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego