Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2426/91 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 422/67/ΕΟΚ - αριθ. 5/67 Ευρατόμ, σχετικά με τον καθορισμό του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του Προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέα του Δικαστηρίου, καθώς και του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Πρωτοδικείου, και του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2290/77 σχετικά με τον καθορισμό του καθεστώτος χρηματικών απολαβών των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου