Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 2426/91 на Съвета от 29 юли 1991 година за изменение на Регламент 422/67/ЕИО, 5/67/Евратом относно определяне на възнагражденията на председателя и членовете на Комисията, председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности и председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд и на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 за определяне възнагражденията на членовете на Сметната палата$