Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9366 — BPCE/Auchan/Oney Bank) (Текст от значение за ЕИП.)