Jensen TITJUR Решение на Съда (трети състав) от 22 септември 1988 г. # Mads Peder Jensen срещу Landbrugsministeriet. # Искане за преюдициално заключение: Højesteret - Дания. # Дело 199/87.