Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2018/1328, 18. aprill 2018, tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, X jagu – Euroopa välisteenistus