2012/795/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2012. gada 12. decembris ), ar ko nosaka tās informācijas veidu, formātu un iesniegšanas biežumu, kas dalībvalstīm jādara pieejama saistībā ar ziņošanu par to, kā īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9181) Dokuments attiecas uz EEZ