Регламент (EО) № 356/95 на Съвета от 20 февруари 1995 година за изменение на Регламент (EО) № 3286/94 за установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика с цел да се осигури упражняването на правата на Общността съгласно правилата на международната търговия, и по-специално тези, установени в рамките на Световната търговска организация (СТО)$