Direktiva (EU) 2019/983 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnikâ od rizikazbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (Tekst značajan za EGP)